Výherkyňou súťaže sa stáva používateľka instagramového profilu petkafic . Blahoželáme!!!

Chceš vyhrať takéto super smart športové hodinky vívoactive 4 ? Je to úplne jednoduché! Stačí ak máš účet na Instagrame, staneš sa sledovateľom našej stránky garmin_sk a uverejníš akýkoľvek obrázok hodiniek vívoactive 4 s hashtagom #tietochcem a nezabudneš označiť @garmin_sk aby sme vedeli, že súťažíš.

Použiť môžeš kludne obrázok z tohto článku alebo webu garmin.sk alebo si urob screenshot zo súťažneho postu.

 

 

 

 

Štatút súťaže „Vyhrajte športové hodinky Garmin vívoactive 4“

I. Vyhlasovateľ súťaže

1] Vyhlasovateľom súťaže je autorizovaný distribútor značky Garmin na Slovensku CONAN, s.r.o.,  so sídlom na Murgašova 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 974, spoločnosť je zapísaná v oddieli Sro, vložka číslo 13321/L, Okr. Súd Žilina. Ďalej len Vyhlasovateľ.

II. Podmienky účasti v súťaži

1] Účastník musí mať zriadený funkčný účet na sociálnej sieti Instagram.

2] Účastník je sledovateľom Instagramového účtu vyhlasovateľa :  garmin_sk

3] Účastník v období trvania súťaže uverejní príspevok s vyobrazením hodiniek Garmin vívoactive 4, ktorý označí:  #tietochcem a označil v ňom instagramový účet @garmin_sk

III. Podmienky súťaže

1] Žrebovanie o výhry prebehne zo všetkých príspevkov na soc. sieti Instagram, ktoré spĺňajú podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu a uskutoční sa za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľa dňa 29.05.2020.

2] Výhercom v súťaži je osoba, ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedená v článku II. bod 1], 2], 3] tohto štatútu a bola vyžrebovaná podľa bodu 1] tohto článku.

3] Výherca umožní Vyhlasovateľovi overiť si splnenie podmienok účasti v súťaži.

4] Výherca bude o výhre informovaný správou na soc. sieti Instagram a bude oficiálne vyhlásený v príspevku na soc. sieti Instagram najneskôr do 3 dní od žrebovania.

5] Výhra bude zaslaná výhercovi kuriernou službou do 14 dní potom, ako bude potvrdené, že výherca, spĺňa podmienky na získanie výhry podľa tohto štatútu.

6] Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

IV. Čas trvania súťaže

1] Súťaž sa uskutočňuje v období 15.05.2020 – 29.05.2020 [ ďalej len „termín súťaže“]

V. Výhry

1] Výhra v súťaži: športové smart hodinky GARMIN vívoactive 4 Shadowgrey/silver v hodnote 299,99 € .

2] Výhry v súťaži podliehajú zdaňovaniu a odvodovým povinnostiam v súlade s platnou legislatívou.

VI. Záverečné ustanovenia

1] Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke vyhlasovateľa.

2] Za účelom zapojenia sa do súťaže bude vyhlasovateľ spracúvať osobné údaje

účastníkov v rozsahu : názov účtu na soc. sieti Instagram. Tieto údaje bude uchovávať po dobu 1 rok. Za účelom doručenia výhry bude vyhlasovateľ požadovať od výhercu poskytnutie údajov: meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt. Tieto údaje bude uchovávať len na účtovné účely po dobu, ktorú určuje platná legislatíva a nepoužije ich iným spôsobom. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s poskytnutím a  spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie.

3] Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené podmienky súťaže a podmienky poskytnutia výhry budú zverejnené na stránke blog.garmin.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia.

4] Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.

5] Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Žiline, dňa 14.05.2020

 

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: