Dynamika behu je efektívny spôsob ako vyhodnotiť vašu bežeckú formu/techniku, ktorá je priamo spojená aj s efektivitou behu. Je to práve správna technika, čo Vám pomôže prekonať stagnáciu alebo predchádzať zraneniam. Sofistikované športové hodinky dokážu merať rôzne hodnoty s relevantnou výpovednou hodnotou. Potrebujú na to však ešte dodatočné senzory (akcelerometry), ktoré sú umiestnené mimo samotných hodinek. Ak chcete získať pokročilé bežecké metriky-dynamiku behu, pripojte k vaším kompatibilným hodinkám pulzomer HRM Run, HRM Tri alebo HRM Pro, či Running dynamics POD

Doba kontaktu so zemou (GCT)

Doba kontaktu so zemou (GCT)

Doba kontaktu so zemou

Čo je doba kontaktu so zemou ?

Čo je doba kontaktu so zemou ?

Je to čas, ktorý sa dotýkate zeme počas každého kroku v behu, od dopadu na podložku, až po moment odrazu. Väčšinou je to veľmi krátky moment meraný v milisekundách.

Táto metrika nie je dostupná pre aktivitu chôdza.

Aká je optimálny doba kontaktu so zemou ?

Aká je optimálny doba kontaktu so zemou ?

Obzvlášť pri elitných športovcoch sa jedná o moment kratší ako 200 ms. Prakticky všetci skúšenejší bežci majú dobu kontaktu kratšiu ako 300 ms, pretože sa naučili “zdvihnúť nohu” rýchlejšie a eliminovať veľké predkročenie (overstride) viď nižšie. Spoločnosť Garmin® zapojila do svojich výskumov rôznych bežcov s rôznymi úrovňami fyzickej kondície. Hodnoty v červených alebo oranžových zónach sú typické pre neskúsených a pomalších bežcov. Hodnoty v zelených, modrých alebo fialových zónach sú typické pre skúsenejších a rýchlejších bežcov.

Predkročenie (overstride)

Predkročenie (overstride)

Predkročenie hodinky Garmin nemerajú, ale uvádzame ho tu, pretože to je dôležitý fakt z hľadiska dynamiky behu.

 Predkročenie je, keď noha dopadá na zem v príliš veľkej vzdialenosti pred telom (L1). To spôsobuje väčšie brzdné sily (F1) a môže mať negatívny dopad na vaše kĺby. Predkročenie je sprevádzané výššími časmi doby kontaku so zemou a je typické tvrdým dopadom na pätu.

Pomer doby kontaktu so zemou (GCT Balance)

Pomer doby kontaktu so zemou (GCT Balance)

Sledovaním rovnováhy GCT ľavej a pravej nohy dokážete merať symetriu svojho behu. Na hodinkách Garmin sa zobrazuje ako percentuálne vyjadrenie (väčšie ako 50%) so šípkou doprava/doľava, ktoré signalizuje nohu, ktorá je na zemi dlhšie. 

Táto metrika nie je dostupná pre aktivitu chôdza.Aký má byť môj pomer kontaktu so zemou ?

Aký má byť môj pomer kontaktu so zemou ?

Pre väčšinu bežcov je vhodnejší beh s čo najlepšou symetriou. Farebné ciferníky na hodinkách a v Garmin Connect zobrazujú vašu rovnováhu. Množstvo bežcov uvádza, že ich rovnováha kontaktu so zemou sa výraznejšie mení aj pri behu s väčším prevýšením, pri tréningoch na rýchlosť alebo pri zvýšenej únave. Väčší posun v rovnováhe je aj odrazom rôznych zranení(doliečených aj nedoliečených).

Kadencia

Kadencia

Čo je kadencia ?

Čo je kadencia ?

Jednoducho povedané – počet krokov za minútu, ktorý počíta obe nohy. (pozor, niektorá literatúra uvádza počet za minútu pre jednu nohu). 

Prečo by ma mala kadencia zaujímať ?

Prečo by ma mala kadencia zaujímať ?

Je to bežne meraná hodnota, ktorá dokáže dosť veľa prezradiť o vašej bežeckej technike. Napríklad pri určitom tempe má vyššia kadencia a nižšia dĺžka kroku za následok zníženie síl, ktoré pôsobia na vaše telo. Členky, kolená a bedrá sú pod menším náporom, čo značne eliminuje riziko zranenia. Je jasné, že kadencia sa dá zvyšovať len do určitej úrovne, ale obzvláš bežci náchylný ku zraneniam by mali na zvýšení svojej kadencie zapracovať.

Aká je “správna” kadencia ?

Aká je “správna” kadencia ?

Často sa spomína 180 krokov za minútu ako ideálna kadencia. Toto číslo môže byť nižšie pre vyšších bežcov. Všeobecne je vyššia kadecia spojená aj s nižšou vertikálnou osciláciou a nižšou dobou kontaktu so zemou. Idealizované rozsahy kadencie nájdete v tabuľke (viď vyššie) v stati o optimálnej dobe kontaktu so zemou.

Dĺžka Kroku

Dĺžka Kroku

Je ďalšou kľúčovou časťou skladačky bežeckej techniky. Je to vzdialenosť o ktorú sa posuniete vpred pri jednom kroku. Túto štatistiku uvidíte na konci svojho behu, alebo si ju môžete nastaviť ako samostatné dátové pole v hodinkách. Detailnejšie si ju môžete pozrieť v apke Garmin Connect. Dĺžka kroku sa mení v súvislosti s množstvom faktorov – tempo, kadencia, prevýšenie a iné. Samotná dĺžka závisí aj od telesnej morfológie, sily svalov a celkovej ohybnosti.

Vertikálna Oscilácia

Vertikálna Oscilácia

Čo je Vertikálna Oscilácia?

Čo je Vertikálna Oscilácia?

Táto metrika odráža množstvo pohybu smerom hore-dole počas každého kroku, dalo by sa povedať, že je to výška výskoku pri každom kroku nameraná na tele. 

Prečo by ma mala vertikálna oscilácia zaujímať ?

Prečo by ma mala vertikálna oscilácia zaujímať ?

Veľa trénerov behu je presvedčených, že nízka oscilácia je ekonomickejší pohyb a ušetríte nezanedbateľné množstvo energie. Okrem ekonomiky behu je s nižšou ver. osciláciu spojená aj menšia námaha pre vaše kĺby. Garmin preskúmal množstvo bežcov na rôznych úrovniach. Ukázalo sa, že skúsenejší bežci maju tendenciu bežať s nižšou hodnotou, ale vyššie tempo je spojené aj s nárastom hodnoty ver. oscilácie. Metrika , ktorá zohľadňuje aj tempo, ktorým bežíte je Vertikálny Pomer (viď  nižšie)

Aké je ideálne rozpätie vertikálnej oscilácie?

Aké je ideálne rozpätie vertikálnej oscilácie?

Rozpätia údajov o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere sa mierne líšia v závislosti od snímača a od toho, či je umiestnený na hrudi (príslušenstvo HRM‍-‍Tri™ alebo HRM‍-‍Run™) alebo napríklad na zápästí (príslušenstvo Running Dynamics Pod).Farebný ukazovateľ vyjadruje výsledok porovnania vašich údajov dynamiky behu s údajmi iných bežcov. Farebné zóny sú založené na percentile.

Vertikálny Pomer

Vertikálny Pomer

Táto mertika odráža bežeckú efektivitu založenú na tom, koľko sa pri každom kroku “poháňate” vpred. Je to pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku vyjadrený v percentách. Dlžka kroku je horizontálna vzdialenosť – výsledok procesu a ver. oscilácia je jeden z energetických výdavkov. Nízke číslo vertiklneho pomeru znamená menšie energetické nároky a lepšie výsledky. A to znamená efektívnejší beh. Tento údaj nemá súvis s výškou postavy.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: